Yıl:4   Sayı: 40   Fiyatı: 5 milyon  

İnsanoğlunun yeryüzündeki macerası ile tarihteki gelişim sürecine ilişkin veri ve bulguları, sâdece süreklilik ve ilerleme mitosu içinde değerlendirmek belki mümkün, ama kesinlikle yetersiz bir yaklaşımdır. Çünkü içinde yaşadığımız çağın teknolojik imkânlarının bizi ulaştırdığı düzeyin insanların “daha iyi bir dünya” hedefini tatmine yetmediği, insanın yaşam kalitesini artırıyormuş gibi gözüken araçların yaşamın kaynağını hızla tüketen bir noktaya doğru sürâtle evrildiği gâyet açıktır. Yine açıktır ki, hassas bir denge üzerine kurulmuş olan dünyadaki habitat ve insanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan şartlar, teknolojik gelişme ve ilerlemeci tarih anlayışı yüzünden telâfi edilmez yaralar almaktadır. Giderek artan bir şekilde varlığını hissettiren iklim değişikliklerinin gelecekte insanlık için bir katastrof (felâket) yaratması ihtimali güçlenmekte ve bu, yaşadığımız çağa yön veren kapitalist zihniyetin dünya tasavvurunu ve insanlığa sunduğu “satın alınabilir” gelecek vaadini sorgulanmaya muhtaç hâle getirmektedir. Çünkü yeryüzündeki hayat alanı satın alınmayacak kadar çok parametre tarafından kontrol edilmekte ve insanoğlunun gelişme adına harcadığı çabalar, yeryüzünün sınırsız olmayan imkânlarının hassas dengesini bozan hamleler olarak ona yeni maliyetler fatura etmektedir. Kontrolsüz ve çılgınlık seviyesine ulaşan sanayileşme girişimlerinin tabiattaki dengeyi bozması, ne hazindir ki bizleri, başka teknolojik enstrümanlara başvurarak dengenin yeniden tesisi için çalışmaya itmektedir.

  

   
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan
bazı yazıların tam metinleri
  
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını
Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
Stephen Hawking Kara Delik Teorisini Değiştirdi
İngiliz teorik fizikçi Stephen Hawking, kendi geliştirdiği kara delik teorisinden 30 yıl sonra kara delikler konusunda yanıldığını itiraf etti. Kara delikler maddeleri yutmuyor.  Dünyanın en önemli bilim adamlarından Cambridge Üniversitesi astrofizik profesörü, Dublin’de düzenlenen bir konferansta sunduğu makalesinde, ölü yıldızlardan oluşan kara deliklerin sanıldığının aksine “yuttukları nesneleri geri püskürtmelerinin mümkün” olduğunu savundu. 
Güneş lekeleri Dünya’yı ısıtıyor 
Güneş’te âni sıcaklık artışı yaratan fırtınalar Dünya’dan bakıldığında “leke” olarak gözüküyor. Bilim adamları, Dünya’daki ısı artışının Güneş lekeleri ile bağlantılı olduğunu düşünüyorlar. 
Japonlar Uzayda “Güneş Yelkeni” Açtı 
Japon bilim adamları insanoğlunun Güneş Sistemi dışındaki uzak gezegenlere yolculuğunun önünü açması beklenen “Güneş (solar) Yelkenleri” alanında önemli bir adım attı. Japon Uzay Bilimleri Enstitüsü (ISAS) özel bir maddeden yapılan güneş yelkenlerini uzayda açmayı başardı.
IBM'den Pentagon'a süper bilgisayar 
Bilgisayar devi IBM, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yeni süper bilgisayarını üreteceğini duyurdu. Amerikan ordusuna gelişmiş silâh tasarlamak için kullanılacak olan Linux tabanlı süper bilgisayarın, tamamlandığında en hızlı 20 makine arasına girmesi bekleniyor.
 
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1/Kaynaklar
Yazar: Prof. Dr. Semih Yalçın
Yayınevi: Siyasal Kitabevi


Bütün tarihçiler, tarihin bir çeşit araştırma yada soruşturma olduğu konusunda hemfikirdirler. Tarih bilimi de, her bilim dalı gibi, bilmediğimiz şeylere yönelmeyi ve onları keşfetmeye yönelik çalışmayı emreder. Ancak her bilim dalı, bir diğerinden farklı türden şeyler aramasıyla ayrışır. İşte bu noktada tarihin ilgi alanı diğerlerinden çok daha farklıdır. Çünkü tarih, insanların geçmişte yapmış oldukları bütün eylemler ile ilgilenir. Dolayısıyla tarihin değeri, insanın ne yaptığını, insanın ne olduğunu öğretmesi bakımından oldukça önem taşımaktadır.Tarih, insanlığın sosyal ve siyasî konularda doğru karar vermesini sağlarken, toplumu kaynaştıran, ona güç veren unsurların da başında yer alır.
Üzerinde hiçbir tartışmaya gerek kalmaksızın kabul edilen bir doğru daha vardı ki, o da tarihte bilginin esas olduğudur. Dolayısıyla tarihin yazılabilmesi için bilginin elde edilmesi zarurettir. Bilgiye ulaşabilmek ise, bilgi kaynaklarını doğru tespit etmekle mümkündür. Kaynak, inceleme konusu hakkındaki tarihî olayla ilintili olan doğrudan her türlü bilgi anlamına gelir. Kaynağın en büyük özelliği, doğrudan bilgileri ihtiva etmesidir. 
Tarihin kaynaklarını oluşturan izler, dönemlere ve coğrafyaya göre değişiklik arz edebilir. Bazı dönem ve coğrafî bölgeler, toplumu her yönüyle tahlil etmemize imkân verecek arşiv ve diğer yazılı malzeme zenginliğine sahiptir. Özellikle içinde yaşadığımız modern dönemin tarihçileri, zengin bir yazılı kaynağa ulaşabilmektedirler. 


  


İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU ile Söyleşi


İklim Değişiyor…
Türkiye Daha da Kuraklaşacak

   


Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri

Doç. Dr. Murat Türkeş


Başta fosil yakıtların yakılması olmak üzere, çeşitli insan etkinlikleri sonucunda atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimleri, sanayi devriminden beri hızla artmaktadır. Bu ise, doğal sera etkisini kuvvetlendirerek, şehirleşmenin de katkısıyla, dünyanın yüzey sıcaklıklarının artmasına neden olmaktadır. 
   


2012: Marduk’la Randevu kitabının yazarı
Burak ELDEM ile söyleşi:

Katastrofların
sebebi nedir? 

3661 Yıllık
Bitmeyen Döngü 
   


Pentagon’un “İklim Değişikliği Senaryosu” Işığında Âni İklim Değişikliği Tehdidi Ve
Küresel Jeostratejiye Potansiyel Etkileri


Süleyman BULUT

Küresel ısınma, kademeli ve yüzyıllar sürecek bir değişikliğe değil de, bir anda her şeyin değişebileceği kritik bir noktanın aşılmasına doğru yönelmiş olabilir. 

   İklim Değişiklikleri ve Olası Etkileri

Mehmet Ziya Varol

İnsanoğlunun kendi hayatı ölçeğinde baktığı zaman çok büyük değişiklikler yaşanmadığı izlenimi edindiği iklim, aslında uzun azman dilimlerini kapsayan sürekli bir değişim içinde. Gerek hava sıcaklıklarının gerekse iklim desenlerinin dünya tarihi boyunca hep aynı kaldığını ve değişmediği şeklindeki bu düşünceye iklimbilimcilerin bulguları ile doğrulamak pek mümkün değil.
   Küresel Terör Miti ve ABD Hegemonyası

Doç. Dr. Birol AKGÜN

Bush yönetimince 11 Eylül’den sonra geliştirilen küresel düzlemde terörle savaş politikası, görünürde uygarlık düşmanı terörün kaynağını kurutmak gibi son derece ikna edici ve güçlü bir meşruluk temeline dayandırılsa da; Irak işgali örneğinde açıkça görüldüğü gibi, bu stratejinin aslında çok farklı bir politik amaca hizmet ettiğine ilişkin dünya kamuoyunda ciddî bir kuşku vardır.

   


Küreselleşme ve Terörizm İlişkisi Üzerine

Y. Fatih ATAY

Bu çalışmada amaçlanan terör ve küreselleşmenin birbiriyle ne kadar bağlantılı kavramlar olduğunu tespit etmektir. Her şeyden önce bahsettiğimiz kavramlar tarihçeleri ile özetlenmiş ve 11 Eylül saldırılarından sonra terörizmle ilgili olarak değişen dünya stratejisi değerlendirmeye tâbi tutulmuştur.
   


Türkiye’de Demiryolları ve Demiryollarının Alt Yapı Sorunlarının
İktisadî Çerçevede Değerlendirilmesi

İzzet Ulvi YÖNTER

Ulaştırmanın işlevi, insanların ve eşyaların yer değiştirmesini sağlamaktır. İnsanlar değişik sebeplerle seyahat ederler. Eşyalar ise bir fayda oluşturmak amacı ile yer değiştirirler. İnsanlar ve eşyalar yakın çevrelerine bağlı kalmazlar; yer değiştirerek, diğer çevrelerin etkilerini alarak, değişmiş olarak geri dönerler.

   


Türk Toplumunda Aydın Sınıf ve
Tarihsel Rolü


Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN


Batı, özellikle Birleşik Devletler sosyoloji geleneğinde gözlediğimiz türde aydın sınıfın tarihsel rolü ve toplumsal tabakalaşma süreci, ne yazık ki, sosyoloji geleneğimizde bugüne değin kültürel bir varlık alanı olarak ele alınmış değildir. Oysa çağdaş Batı sosyolojisinde; Vilfredo Pareto’dan başlayarak, Jose Ortega Y. Gasset, Gae-tano Mosca, John Dolard, Lloyd Warner, Wright Mills ve Anthony Giddens’den tutunuz da, günümüzde R. M. Entman ve A. Rojecki’nin “Beyaz Anıda Siyah İmaj” adlı araştırmalarına varıncaya kadar sosyal yapı, tabakalaşma ve aydınların tarihsel rolü önemli bir yer tutmaktadır.
   

Son Güncelleme Tarihi: 15.AĞUSTOS.2004
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Mustafa Nazif