Yıl:8   Sayı: 88   Fiyatı: 6.5 YTL  

2023’ün Ağustos sayısının hazırlıklarına başladığımızda Türkiye’nin dış politikasında her biri ayrı hassasiyet taşıyan üç konunun gündemde olduğunu değerlendirmiş, bunlardan biri olan Kıbrıs meselesini geçtiğimiz ay kapak konusu olarak işlediğimizden, Türkiye’nin Ermenistan ve Kerkük politikalarını mercek altına almayı planlamıştık. Fakat bu üç konuya bir de Gürcü-Rus Savaşı sayımızın hazırlıklarının bitimine yakın bir tarihte eklendi.
Bu üç ana başlık zaman zaman yaşanan gelişmelerle tırmanma eğilimine girse de, aslında uzunca bir süredir masada ve Türkiye’nin konuya ilişkin yaklaşımları muhtelif çıkışlarla örselenmek istenmektedir. Türkiye’deki karar alıcıların önüne konulan ve tavizler istenen hususların başında gelen Kıbrıs konusu tam bir muammaya dönüşürken, KKTC’nin geleceğine ilişkin umutlu olmak için aşırı bir iyimserliğe kapılmış olmanın gerektiği aşikârdır. AB’nin Kıbrıs konusunda yönlendirici aktör hâline gelmesiyle başlayan süreç, son dönemde KKTC’nin uluslararası toplum tarafından tanınmasına imkân sağlayacak fırsatların değerlendirilmemesiyle devam etmiş, nihayetinde KKTC’nin tasfiyesi anlamına gelecek bir noktaya doğru hızla ilerlemektedir.

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Kafkasya Savaşı ve Türkiye

Sinan OĞAN

Uluslararası arenada etnik çatışma tehlikesi en yüksek bölgelerini başında gelen Kafkasya topyekûn bir etnik çatışmanın eşiğindedir. Dünyanın başka hiçbir bölgesinde bu kadar küçük bir coğrafya içerisinde bu kadar fazla etnik grubun yaşadığı, bu kadar fazla dilin konuşulduğu, küresel güçlerin bu kadar fazla çıkar çatışması içerisinde olduğu ikinci bir bölge yoktur herhalde…

   Kerkük’te Petrol Uğruna Yeniden Çekilen Kılıçlar

Doç. Dr. Celalettin YAVUZ

Temmuz 2008 sonlarına doğru Kerkük yine karıştı, yine sokaklar kan gölüne döndü. Caddede gösteri yapan bölge Kürtleri arasında patlatılan bomba ile ortalık bir taraftan kan revan içinde kalırken, bir taraftan da bu olayı provoke edenler, kalabalık kitleyi Iraklı Türkler (Türkmenler) üzerine yönlendirdiler.

   Türkiye-Ermenistan İlişkileri: “Peynir Diplomasisi”nden “Futbol Diplomasisi”ne

Yrd. Doç. Dr. Şenol KANTARCI

2008 yılı, Türk iç ve dış politikasındaki hareketliliğiyle önemli bir yıl oldu. Türk iç politikasında; AKP’nin kapatılma dâvâsı süreci yaşanmış, yerel seçimlerin takvimi hatta sürpriz sayılmayacak bir erken seçim olgusu ve tartışmalarının yanı sıra bütün bu belirsizliklerin ekonomiye olan etkileri devam ederken, Anayasa Mahkemesi, AKP dâvâsını, kapatılmama yönünde karara bağlarken, Türk dış politikasında da yüksek düzeyde hareketlilik seyir hâlinde olmuştur.

   Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikası

Yrd. Doç. Dr. Yelda DEMİRAĞ

Soğuk savaşın sona ermesi uluslararası dengeler açısından son derece önemli gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kafkasya’daki devletlerin bağımsızlıklarını kazanmaları bir yandan yeni fırsatları, diğer yandan güçlükleri, rekabetleri ve çatışmaları da beraberinde getirmiştir. Dinlerin, dillerin ve kültürlerin buluştuğu, heterojen bir etnik yapıya sahip olan Kafkasya bölgesinde tarihte olduğu gibi günümüzde de büyük güçlerin “güç mücadelesi” yaşanmaktadır.

   Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK ile Söyleşi

Türkiye’nin Çıkışı Hz. Muhammed ve Mustafa Kemal Birliğinde

2023- “Allah İle Aldatmak” isimli eseriniz bir hayli ses getirdi. Yan yana gelmeyecek iki kavramın birlikteliği kadar, kitabın içinde dile getirdiğiniz görüşleriniz de tartışmalara yol açtı.
Y. N. Öztürk-
Öncelikle, Allah ile aldatmak bana âit değil bir tabir değil, Kur’an’da geçen bir tabir: “Aldatan, sizi Allah ile aldatmasın” Kur’an “Allah ile aldatmayın” ihtarında bulunuyor.

   Soğuk Savaş Sonrası Rus Jeopolitiğinde Din ve Diplomasi

Prof. Dr. Nadim MACİT

Ortodoksluğun Doğu ekseni III. Roma’dır. Tarih, dil ve kültür açısından farklılık arz eden bu teo-stratejik eksen, birçok yönden kendine özgüdür. Fikrî ve politik değişimler karşısında çetin bir mücadele veren Rusya, bütün etkileşimlere ve iç sarsıntılara rağmen varlığını koruyan ve geliştiren önemli bir güçtür.

   “Tehcir” Sorunu ve Katılımcı Bir Yaklaşım

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Bu inceleme, Ermeni ve Kürt “tehcir” diasporasına sosyolojik açıdan bir yaklaşımdır. Bir başka deyimle, olayların stratejik alanlarını oluşturan Doğu ve Güneydoğu yörelerimizde yaşayan insanlarla -katılımcı gözlem ve görüşme tekniklerini kullanarak- yüz yüze temaslar sonucu elde edilen verilerin bilimsel açıdan bir değerlendirilmesidir.Bir Mevlânâ Yaklaşımı: Mülteci ve Sığınmacılar Ülkesi Türkiye

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Ağustos ayı sıcaktır, kendinden sıcak gelişmeler gerçekten hep beklenir. İklim bakımından da çok sıcak bir aydır. Ayrıca, depremlerin yoğun yaşandığı aylardan biridir Ağustos ayı… Üçüncü milenyuma üç buçuk ay kala 17 Ağustos 1999 depremi Türkiye’den yerine konulamayacak, çok şeyler alıp götürmüştür.Çok Kültürcülük Ekseninde Bazı Sorular ve Bir Zihniyetin Değerlendirilmesi: Modernleşme, Türklük, Kürtlük

İkbal VURUCU

Bu makalede, güncel bir konu olarak çok kültürcülük, Kürt sorunu1, Türk millî devleti ve Türk modernleşmesi ekseninde bir tartışma gerçekleştirilecektir. Söz konusu tartışmalara kaynaklık eden düşünce yapısı ve politik felsefî arka plan, eleştirel bir bakış açısıyla çözümlenecektir.

   Büyük Macaristan Projesi: Anavatan ve Komşu Ülkelerdeki Macar Azınlıkların Konumu

Emre SARAL

Şubat ayı itibarıyla Kosova’nın bağımsızlığını ilân etmesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş yankı uyandırdı. Tartışma, özellikle, Kosova’nın statüsünün Kıbrıs sorununun çözümü için model teşkil edip etmeyeceği minvalinde yoğunlaştı.1

   Türk Havacılığının Doğuşu ve Uçak Sanayimizin Kuruluş Çalışmaları

H. Nadir BIYIKOĞLU

İnsanoğlunun çok eski çağlardan beri uçma ve gökyüzüne yükselme tutkusuyla birlikte, Türklerin de havacılığa ilgisi oldukça eskilere dayanmaktadır. 11. yüzyılda Orta Asya’nın batısında, Horasan bölgesindeki Nişabur Medresesi’nde müderris olan imam İsmail Cevheri adında bir Türk bilgininin ve 12. yüzyılda da Bizans’ta yaşayan Sıraceddin adlı bir Türk’ün başarısız uçuş teşebbüslerinde bulundukları bilinmektedir.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.AĞUSTOS.2008
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu