Yıl:4   Sayı: 44   Fiyatı: 5 milyon  

Şüphesiz “güneş altında yeni bir şey yok” tarzında bir düşünceye kapılmak için bugünün insanının bir hayli sebebi var. Tıpkı “insanlık ilerliyor ve bugün düne göre daha güzel” düşüncesine sahip olanlar gibi… İnsanlığın kullandığı araçların niceliğinde yaşanan değişiminin hızı oranında topyekûn insanlığın niteliğinde bir tekamülün ya da olgunluğun gerçekleşmediği düşüncesinin körüklediği, insanlığın geleceğine ilişkin karamsar bakış açısı; iki binli yıllarda şahit olduğumuz bir dizi gelişme ile doruk noktasına ulaşmıştır. “Geçmişte ticaret güzergâhları üzerinde yaşanan mücadele bugün araçları değişmiş olarak devam ediyor” düşüncesi, çağımızı tanımlamak için kullanılan başat argüman olarak giderek yaygınlık kazanırken; söz konusu mücadelenin dinî ve etnik bir içerik kazanmaya doğru hızla evrilmesi de insanlığın geleceğine ilişkin endişeler taşıyanlara kaynaklık eden bir başka husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde çağa yön veren dinamikler küresel bir hegemonyaya hizmet edecek şekilde teknolojik, insanî, ahlâkî, etnik ve hatta dinî değer ve kavramları araçlaştırmaktadır. Şüphesiz bu faaliyetlerin bir çok coğrafyada izlerini sürmek mümkün olsa da, âdeta küresel hegemonya mücadelesinin laboratuar ülkesi konumundaki Türkiye’de bunun yansımalarını çok daha bariz bir şekilde görmek mümkündür.

  

        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan
bazı yazıların tam metinleri
  
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını
Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
  Reha ÇAMUROĞLU İle Söyleşi:

Düvel-i Muazzama’nın Aleviliğe Özel İlgisi Devam Ediyor

   Kızılbaşlık Farklılaşması Üzerine

Prof. Dr. Hasan ONAT

Günümüzdeki yaygın kullanılışı ile “Alevilik-Bektaşilik” konusu, Türkiye’nin bütün tarihsel ve toplumsal sorunları gibi, doğası gereği yeterince karmaşık bir konudur. Bu durumun, öncelikle, bizim toplumsal paradigmamızın, en kolay çözülebilecek sorunları bile çözülemez niteliğe dönüştüren, bardağın daha çok boş tarafını görme eğiliminde olan yapısından kaynaklandığı düşünülebilir.
   Türk Alevîlik Sisteminde Yeni Oluşumlar

Prof. Dr. Orhan Türkdoğan

Alevîlik, bir sistem olarak, Türk toplumunun tarihsel gelişiminde İslâm kültür kodlarıyla yoğrulmuş bir yapılaşmayı ortaya koyar. Bu nedenle, sistem, temel unsurları ile İslâmî değer ve inançları temsil etmekle birlikte, onu algılayan insanın bakış açısı, içinde büyüdüğü toplum dinamikleri ve kültür normlarının önemli etkisi olduğu da inkâr edilemez bir gerçektir. Bu nedenle, sistemin oluşumunda Türk tarihi ve toplumsal rolü düşünülmeden Alevîliğin irdelenmesi olanak dışıdır.
   Cemal ŞENER İle Söyleşi

Tasavvufî Geleneği Alevîlik Yeniden Üretemedi

   Türkiye Aleviliği

Alevilerde Liderlik Ve Sorunları

Dr. Abdülkadir SEZGİN

Alevi kelimesi bütün İslâm âleminde ve Osmanlı döneminde “Hz. Ali’nin soyuna mensup olanlar” anlamında kullanılmıştır.1 Hâlen İran, Yemen ve Mısır gibi ülkelerde, “ben Aleviyim” derseniz, kimin çocuklarından olduğunuz sorulur.
   Alevîlik ve Kimlik Problemi

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL

İnsan, insanın fert olarak içinde yer aldığı toplumun yaşadığı hayat tarzı ve hayat tarzının teşekkülünde yerini alan maddî ve mânevî unsurların hepsi, o toplumun kültürünü meydana getirir. Kendi içinde birtakım prensiplerle birbirine sıkı sıkıya bağlı olan toplum ve toplumun her kesimi, kendi aralarında bağ görevi gören prensipler sayesinde ayakta durur, kendilerine mahsus kimliklerini kazandırır.

   Sivil Toplum Düşüncesi Bağlamında
Dinî, Etnik Ve Ezoterik Cemaatler -I


Nadim MACİT

Uluslararası ilişkilerin politik mantığı; farklı ilgi ve amaçlar ile iç içe geçmiş karmaşık ilişkiler ağından oluşur. Öyle ki hedeflenen amaçlara ulaşmada ilişkiler ağını dokuyan ve belirleyen güçlerin politik stratejilerini gerçekleştirmek için kullandıkları ara değişkenler maddî alandan mânevî değerler alanına kadar uzanır: Enerji kaynakları, teknoloji, iletişim araçları, kutsal değerler ve terör gibi.
   İran'ın Nükleer Israrı ve Hırsı

Doç. Dr. Esat ARSLAN 

ABD seçimlerinden sonra dünya, merakla beklediği egemenin yeni aktörleriyle tanışma fırsatını; Birinci Bush Hükümeti’nde birbiri peşi sıra yaşanan anlamlı istifalardan sonra yakaladı. Bu durum ise, şahinleşmeye doğru hızla ilerleyen ABD dış politikasının yeni müdâhaleci senaryolarının küresel gündemin birinci sırasına taşınmasına ve şu sıralarda ise, yerini endişeli bir bekleyişe bırakmasına neden oldu.

   Türkiye Ermenistan’a Sınır Kapılarını Açmalı Mı? 
(Siyasî ve Ekonomik İlişkiler Açısından)


Yrd. Doç. Dr. Şenol KANTARCI

Ermenistan’ın bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından 2004 yılı da dahil olmak üzere geçen süreçte, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin genel karakteristiği üç madde ile özetlenebilir:
a) Ankara’nın Erivan’a yönelik sürekli devam eden iyi niyet adımları;
b) Erivan’ın Ankara’ya yönelik olumsuz ve sürekli devam eden saldırgan politikaları;
c) Erivan’ın uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek Azerbaycan topraklarını işgal etmesi ve Azerbaycan dışında Türkiye ve Gürcistan gibi ülkelerden de toprak talep ederek yayılmacı bir politika takip etmesidir.
   Makaleler
Yazar: Prof. Dr. Aydın Taneri, 
Yayına Hazırlayanlar: E. Semih Yalçın - Saadet Lüleci. 
Yayınevi: Berikan 

Uzun bir zaman aralığında kesintisiz kalem oynatan bir yazarın bütün yazılarını toplayıp yayınlamak... Çok zahmetli, bir o kadar da keyifli bir iş olmalı. Hani, ehlinin takdir edeceği türden. Merhum Aydın Taneri’ye ait bütün yazıların toplandığı dört ciltlik Makaleler aynen böyle bir eser. Prof. Dr. Aydın Taneri (1932-1997), son dönem Genel Türk Tarihçilerinin önde gelenlerindendir. Türk tarihinin devamlılık arz ettiğini savunan Köprülü ekolüne mensuptur. Yıllarca hizmet verdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden emekli olana kadar yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir.

Son Güncelleme Tarihi: 15.AĞUSTOS.2004
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Mustafa Nazif