E-mail: bilgi@2023.gen.tr

İçindekiler » Abonelik formu » Görüş ve Öneriler »

Taşlar Yerinden Oynarken

TÜRKİYE STRATEJİSİNİ ARIYOR.


SUNUŞ

Afganistan üstünden Avrasya'ya doğru genişleyen ve dünyanın gelecekte alacağı şekille yakından ilgili olduğunu düşündüğümüz gelişmelerde Türkiye'nin, neticelerini iler ki yıllarda göreceğimiz oluşumların içinde, yeterince aktif bir rol üstlendiğini söylemek pek mümkün değildir. Özellikle Türkiye'nin etkin olması için gerekli tarihî, kültürel ve coğrafî şartların hazır olduğu göz önünde bulundurulursa, bu eksikliğin hangi sebeplerden kaynaklandığını teşhis etmek gerekmekte.

Şüphesiz düne göre Türkiye çok daha aktif dış politikalar üretmekte fakat içinde bulunduğu ekonomik şartların ağırlığından olsa gerek, bölgede üstlenmesi gereken misyonu yeterince yerine getirdiği söylenemez. Bunun en büyük sebebi bizce Türkiye'nin makro ölçekli strateji planında hâlen varolan eksikliklerdir. Hâkim küresel paradigmanın insan doğasına ters tutum ve uygulamaları ve bunun doğurmuş olduğu maddi ve mânevî bunalımlar insanlığı gelecek endişelerine sevk etmektedir.

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...


Teknoloji

DNA-Bilgisayar
Kadın Beyninde Daha Fazla Hücre Var
Kanserin Çaresi Bulundu Mu?
Dâhîlerin Beyni Nasıl Çalışıyor?
Bilgisayar Destekli Futbol
Uzayda Yeni Yaşam İzi
Enerji Üretiminde Geçmişten Faydalanmak
TV-Telefon
Tehlikeyi Koklayan Chip
Şık ve Alımlı
Biometri Ürünlerinde Patlama


Taşlar Yerinden Oynarken
TÜRKİYE STRATEJİSİNİ ARIYOR.

Milletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin içeriğini ve tarzını belirleyen bir dizi etken vardır. Bunların başında karşılıklı çıkarların uyuşması veya çatışması gelirken tarihî perspektif içinde anlam kazanmış, dolayısıyla millî kimlikleri oluşturan referans kaynaklarının farklılığı da en az çıkarlar kadar önemlidir. Bu sebeple tarih, nüfus, kültür gibi etkenler en az coğrafya, askerî güç, ekonomik göstergeler kadar uluslararası ilişkilerde dikkat alınan unsurlardır. Hatta kimi zaman coğrafyadan kaynaklı üstünlükleriniz ait olduğunuz kültür dairesinden dolayı ihmal edilebilir ya da ait olduğunuz kültürden dolayı ekonomik yetersizlikleriniz "giderilebilir" olarak değerlendirilebilir. Bu, ülkelerin içinde bulundukları konum ve hedefleri ile yakından ilgilidir.

Ülkelerin makro plânda hazırladıkları stratejilerde temel eksen inkâr edilmez olarak kendi ülkesinin ve insanlarının çıkarlarıdır. Fakat bu çıkarlar artık sâdece bir ülkeyi değil, bütün insanlığı ilgilendirdiğinden; uluslararası hukuk ve kâidelere uymak, en azından uyuyor gibi davranmak ve aynı hedefleri güden ülkelerle müttefik olarak amaçlara ulaşılması gerekmektedir.


Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU ile Söyleşi:
Kuzey-Güney, Doğu-Batı Ekseninde
Türkiye'nin Stratejik Derinliği

2023-Uluslararası ilişkiler alanında stratejinin anlamı ve önemi nedir? Stratejinin nasıl bir metodu olduğunu açıklar mısınız?

A. Davutoğlu-Aslında "stratejik derinlik" kavramının açıklanmasıyla başlarsak, strateji onun içinde zâten tanımlanıyor. Hem de metodunun ne olduğunu böylece vuzûha kavuşturmuş oluruz. Kitaba isim olarak "Stratejik Derinlik" başlığını koyarken iki şeyi gözettim. Birincisi, bir stratejik analiz nasıl derinlik kazanabilir? İkincisi de Türkiye'nin stratejik derinliği. Bu metodik derinliğin teoriye uygulanması anlamında Türkiye'nin stratejik derinliğini nasıl analiz edebiliriz. Birincisi açısından bakıldığında uluslararası ilişkilerde her ülkeyi tek tek uluslararası tanımlayıcı bir çerçeve içinde ortaya koyar, descriptive olarak, bir resim çekersiniz.


Yunanistan'ın Türkiye Politikası
Doç. Dr. Hasan ÜNAL

Eğer Türkiye AB ile ilişkilerini yeni bir çerçeveye taşıyarak, çok gerçekçi görünmeyen tam üyelik ısrarından vazgeçer ve bunun yerine ortalama yirmi yıllığına özel bir ilişki oluşturma yoluna giderse, o takdirde, Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının şu ana kadar AB içerisinde elde etmiş oldukları bütün kazanımlar kat üzerinde kalabilir. Aksi takdirde, Yunanistan'ın Türkiye'den taviz elde etmek üzerine inşa ettiği mevcut siyaset belli bir süre daha gündemde kalabilir; ancak, Yunanistan'ın Kıbrıs ve Ege taleplerine her hangi bir hükümetin olumlu karşılık vermesi epeyce zayıf göründüğünden, mevcut ilişkilerin belli bir noktada kırılması daha kuvvetli bir ihtimâl gibi geliyor.


Işık Doğu'dan Yükselir
Gökhan HİLÂL

Newton, yerçekimi kanununu bulduğunda, sâdece bilimsel bir buluşa imza atmıyordu, aynı zamanda, modern çağın dünyayı algılayış şekline de derinden etki ediyordu. Newtonyen dünya görüşünün şekillendirdiği Batı dünyası, buharlı makinenin Thomas Watt tarafından icadıyla başlayan endüstri devrimi sonucunda, kitlesel üretim, sermayenin yoğunlaşması, ekonomik ilişkilerin şekil değiştirmesi, kentlerin doğuşu, yeni sosyal kurumların ortaya çıkışı, kişilerarası ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gibi yeniliklerle bütünüyle dönüşmüş; devâsa toplumlar, devâsa kentler, devâsa ekonomiler ortaya çıkarmıştı.

 

İÇİNDEKİLER
ARALIK 2001 - Sayı 8
Teknoloji
Taşlar Yerinden Oynarken
Türkiye Stratejisini Arıyor
Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU İle Söyleşi
Kuzey-Güney, Doğu-Batı Ekseninde
Türkiye'nin Stratejik Derinliği
Yunanistan'ın Türkiye Politikası
Doç. Dr. Hasan ÜNAL
Kıbrısta Neler oluyor?
Gelişmeler ve Ada Gerçekleri

Prof. Dr. Osman Metin ÖZTÜRK
Misâk-ı Millî ve Lozan Barış Konferansı Belgelerinde Musul Meselesi
Prof Dr. E. Semih YALÇIN
2002 Yılı Bütçesi Üzerine Bâzı Teknik Gözlemler:Yoksulluk Bütçesi
Prof. Dr. Erinç YELDAN
Kadın ve Ailenin Tarihî Serüveni
Doç. Dr. Özcan YENİÇERİ

Işık Doğu'dan Yükselir
Gökhan HİLÂL

Hava Kirliliği
İdris TUNÇER

Kız Kulesi
Koray FEYİZ
Asimetrik Tehdit
A. Kadir BEKTAŞ
Bir Suçu Terk Eder Gibi
Mehmet Ziya VAROL
Okuma Salonu
Hazırlayan: Mehmet KUTAY


 

2002 Yılı Bütçesi Üzerine Bâzı Teknik Gözlemler: Yoksulluk Bütçesi
Prof. Dr. Erinç Yeldan

2002 yılına ait bütçe teklifi Meclis gündemine girmek üzere. Yeni bütçenin hazırlanış ve temel teknik varsayımlarına baktığımız zaman, önümüzde uzun dönemli sanayileşme, gelir dağılımının düzeltilmesi veya kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi gibi sorunların hiç yer almadığı, sadece kısa dönemli borçlanma ve finansal getiri kaygılarına dayalı bir metnin durduğunu görüyoruz. Bütçe belgesi artık uzun dönemli kalkınmayı ve kamu hizmetlerini planlayan değil, kısa dönemde borç idaresinden başka bir amaca hizmet etmeyen bir muhasebe tablosuna indirgenmiş hâldedir. Bu yönüyle 2002 yılı bütçesi kamu hizmetlerinin üretilmediği bir Türkiye'de yaygınlaşan yoksulluğun resmi tescilini vermektedir.

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...

ESKİ SAYILAR

Kasım 2001
- Sayı 7

TÜRKİYE, HAZAR VE AFGANİSTAN EKSENİNDE
PETRO
POLİTİK

Alev ALATLI İle Söyleşi
Ergenekon'dan Kızılelma'ya
Bir Rüya'ya Yeniden Uyanmak


Ekim 2001
- Sayı 6

3. Dünya Savaşı Tehdidi Altında Tercihimiz:
NEFRETİN SAVAŞI MI?
SEVGİNİN BARIŞI MI?

 

Eylül 2001 - Sayı 5

Türkiye Ne Kadar Güvenlikte?...

Bilge Kağan Hazinesi
Tika Başkanı Dr. Öner Kabasakal ile Söyleşi

İş ve Zihniyet Dünyasının Kimyası Değişirken

Ağustos 2001 - Sayı 4

Kâzım Mirşan: Türk Tarih Tezi Üzerinde Yeniden Düşünülmeli

Deprem

Uzgörü

İklim

Temmuz 2001 - Sayı 3

The Türkçe

Prof. Dr. Mehmet Aydın ile "Din Felsefesi Üzerine sohbet

Yeniden Doğan Vatan: Kırım

Türkiye Kıbrıs Politikasını Gözden Geçirmelidir

Haziran 2001 - Sayı 2

Uyanan Ejderha: ÇİN

Dış Ticaret Müsteşarı Kürşad Tüzmen'le Röportaj

İhanet İdeolojisi

Biz milenyumlular

Mayıs 2001 - Sayı 1

Dünya dönüyor...
Kimin için?

Alev Alatlı ile İkinci Aydınlanma Çağı

Bilgi Toplumunda Savaş

Ekonomik Gelişmeler ve İktisadi Kriz

 

 
Bu sitenin yapımı ve internet hizmetleri FORSNET tarafından sağlanmaktadır