Yıl:6   Sayı: 78   Fiyatı: 6.5 YTL  

Birilerinin acelesi var… Âdeta bize meçhul, başkalarına ayan zümrelerin öncelikleri bizim ihtiyaçlarımız gibi takdim edilerek, retoriğin egemen olduğu ve hâkim medyanın çerçevesini belirlediği tartışmalarla karanlık bir menzile doğru hızla sürükleniyoruz. Gündeme servis edilen konular üstünde yürütülen tartışmaların maksadı da meseleyi vuzuha kavuşturmaktan ziyade taraftar devşirmeye yönelik. Herkes ötekine sağır, herkesin acelesi var. Gerçek, doğru ya da ülkenin menfaatlerine en uygun olanı bulmak değil hedeflenen, sesi çok çıkanın, sloganı daha tumturaklı olanın kazandığı bir oyun sahneleniyor âdeta. Neler olup bittiğini anlamaya yönelik bir çaba içerisinde olanlar da her şey olup bittikten sonra ancak gerçeğin bir kısmına vakıf olma şansına sahipler. Zira mazrufun ya da sloganın celbettiği akıl, mazrufa ya da muhtevaya ancak neticeler birer birer belirdikten sonra dönüp bakma ihtiyacı hissediyor.

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    “Sivil Anayasa”dan “Siyasal Diktaya”

Doç. Dr. Ali AKYILDIZ

Açık Toplum, Sivil Toplum, Sivil Toplum Kuruluşları derken, bu günlerde siyaset literatürüne hukuksal görünümlü yeni bir kavram daha armağan edildi: Sivil Anayasa.
Sivil Anayasa nitelendirmesi, kurulu düzene doğrudan bir suçlamada bulunmak sûretiyle daha ilk adımda baskın çıkmayı hedefleyen, hukuksal olmaktan çok siyasal ve stratejik bir kavramdır.

   Prof. Dr. Süheyl BATUM ile Söyleşi

Bu Anayasa, Ilımlı İslâm’ın Anayasası

2023- Sayın Batum, “Sivil Anayasa” ya da “Yeni Anayasa” kavramıyla kamuoyu bir tartışmaya sürüklendi ve zihinler “ilk kez sivil insanlar anayasa yapacaktır” diyerek yönlendiriliyor. Oysa bizim geçmişimizde bir anayasa yapım geleneği var. Bu söylemleri değerlendirir misiniz?

S. Batum-
Şimdi sorunuz bana göre de çok doğru bir soru. Türkiye’de, sâdece anayasa yapma süreci için değil bu değerlendirmelerim, son 10 yıldır çok ciddî şekilde bütün kavramların içeriği boşaltılmaya çalışılıyor.

   Postmodern Politik Oyun

Prof. Dr. Nadim MACİT

Büyük anlatıların, toplumu disiplin altına aldığı ve kontrol ettiği çıkarımına bağlı olarak “izafiliği” öne çıkaran postmodernistler; insanın özgürlük arayışıyla çoğulcu toplum arasında doğrudan ilişki kurarlar. Kurdukları ilişkiyi belirleyen ana çizgi; büyük anlatıların ortak ve kuşatıcı prensipleri ile farklılıklar arasındaki öznelliği tefrik etmekte ve “öznelliği” özgürlüğün kıstası olarak tanımlamaktadır.

   Anayasa Yapım Sürecine Yönelik Tartışmalar

Prof. Dr. Hasan TUNÇ

En genel anlamı ile anayasa, devleti kuran temel kanundur (devletin kuruluş ve işleyişini sağlayan temel kurallar bütünüdür). Devlet ise; belirli bir toprak bütünlüğüne (ülke) yerleşmiş bulunan insanların hukukî ve siyasî düzenini kuran ve temsilini sağlayan siyasî iktidarın, kişiliğe ve en üstün buyurma gücüne (egemenlik) sâhip bir tüzel kişilik hâline gelmiş görüntüsüdür.

   Anayasanın Hazırlanış ve İçeriği Üzerine Düşünceler

Doç. Dr. Ender Ethem ATAY

Her devlet bir anayasaya sâhiptir. Söz konusu anayasanın yazılı olup olmaması, içeriği, düzenlediği konularının farklılığı gibi hususlar ilgili ülkenin siyasî tarihi, içinde bulunduğu coğrafya, ekonomik gücü ve uluslararası arenadaki yerine göre değişkenlik gösterir. Modern ve en genel anlamda devlet, milletin hukukî örgütlenmesi olarak tanımlanmaktadır.

   “İkinci Cumhuriyet” ve Demokrasi Üzerine!

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Türklerin tarihi, büyük bir milletin kurduğu sayısız devletin bütünsel ve süreklilik arz eden siyasî var oluşlarının hikâyesidir. Türklerin kurduğu devletlerin tâbi oldukları rejimler de kendileri gibi tarih boyunca değişim ve dönüşüm bakımından süreklilik arz etmişlerdir.

   Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN ile Söyleşi

Küresel Emperyalizmin Anayasası

2023- 22 Temmuz seçimlerinin hemen akabinde Türkiye’de anayasa tartışmaları gündeme geldi. AKP’nin aldığı oy ve yeni anayasa söylemlerinin paralelinde gündeme gelen bir başka konu ise II. Cumhuriyet’ti. Öncelikle bu genel tartışmaların bir değerlendirmesini almak istiyorum sizden.

A. Çeçen-
22 Temmuz seçimlerinin öncesinde, Haziran ayının başında Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasa profesörü Ergün Özbudun’u çağırarak yeni anayasa siparişi vermesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa “sipariş anayasa” kavramını gündeme getirmiştir.“Bürokratik Postmodernleşme” ve Türkiye

Turgut ŞAHİN

XIX. yüzyıl, Türk tarihinin gelmiş geçmiş en büyük siyasal yapılarından birisi, belki de teki olan Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme ve çöküş sürecine girdiğinin artık Osmanlı yönetici ve aydınlarınca da kabul edilerek, çöküşe dur demek için Osmanlı coğrafyasının politik ve toplumsal haritasına uygun akla gelebilecek bütün siyasî ve ideolojik alternatiflerin denendiği, ama aşağıda analizini yapmaya çalışacağımız üst yönetimde meydana gelen ideolojik/kültürel yarılmadan dolayı kurtarılamadığı en uzun yüzyıllardan birisi oldu.II. Cumhuriyet’in Gölge Oyunları Türk Demokrasi Perdesine Düşerken

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşum öyküsü, 200 yıldır günümüze kadar devam eden “Türk Aydınlanması”nın ve aydınlanmanın önemli figüratif olgusu Türk aydının çağdaşlaşma yolunda çileli ve özverili yürüyüşünün de öyküsüdür. Mustafa Kemal Atatürk’ün, 28 Ekim 1923 gecesi “Yarın cumhuriyeti ilân ediyoruz” demesiyle akşamdan sabaha oluşmuş bir hareket değildir. Aynı zamanda, henüz sona ermemiş, “yenileşme dönemi”nin bir kesitidir, günümüzde yaşanmaktadır, bu yüzden devinimlidir ve devingendir.Türk Burjuvazisi Üzerine Bazı Yaklaşımlar

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Osmanlı geleneğinin en önemli kültürel dinamiklerinden bir de kuşkusuz, toplumsal tabakalaşmalar ve bunların oluşturduğu yaşam tarzlarının, meslekî yapılaşmaların, dünya görüşlerinin kültüre olan katkılarıdır. Sâdece alıcı (cultural receiver) değil, aynı zamanda verici (cultural donner) bir standarttadırlar. Bu nedenle Türk toplumu, yaklaşık bin yıldan beri burjuva sınıfını kendi görüş ve standardında oluşturamamış, düzeni yabancı soylulara terk etmiştir.
   İkinci Cumhuriyet Söylemi Üzerine Düşünceler

Dr. Erol MÜTERCİMLER

Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra dünyada kurulması arzu edilmeyen tek sistem, sömürgeciliğe karşı savaş verilmesiydi. Yâni her ne kadar burjuva devrimleri sonucu ulus devletlerin kurulması gibi insanlık tarihinin önemli bir kazanımı ve çıkışı söz konusu olsa da, bu Osmanlı sonrası Türk unsurlarının yoğun olduğu topraklarda olmamalıydı. Fakat Avrupa’nın hiç beklemedikleri bir şey oldu ve bir aktör ortaya çıktı..
   Şirketlerin Gölgesindeki Küreselleşme, ÇUŞ Dedirtiyor

Arş. Gör. Deniz ÖZYAKIŞIR

Küresel sermayenin geleneksel/millî sınırların dışına çıkma isteği ve sermayenin uluslararası nitelik kazanmasına bağlı olarak kazandığı güç, çeşitli kurumsal örgütlenmelere olan ihtiyacı gündeme getirmiştir. Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ) bu anlamda önemli bir misyon yüklenerek küreselleşme sürecinin önemli bir aktörü olmuştur. ÇUŞ’lar özellikle az gelişmiş ülkelerde yaptıkları faaliyetlerle küresel sermayenin geniş alanlara yayılmasına hizmet etmektedirler.
   İhaneti Gördüm
Yazar: Erdal Sarızeybek
Yayınevi: Pozitif  


Türk yakın tarihini anlamak için o dönemi yaşayanların anılarını objektif bir şekilde yazmaları gerekir. Askerler, siyasiler, üst düzey bürokratlar başından geçenleri genç kuşaklara aktarırsa gelecekteki yaşanması muhtemel sorunların önüne geçilebilir.
   

Son Güncelleme Tarihi: 15.EKİM.2007
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu