:: Adres ve Telefon Değişikliği ::
  
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 195/1
   Balgat / ANKARA
   tel: 0 312 287 23 64 - 65
   belgegeç: 0 312 287 23 65

28. Sayımız 15 Ağustos 2003'den İtibaren
    Gazete Bayii ve Kitabevlerinde...>">

Modernizmin sunduğu maddî dünyanın nimetlerinin, sanıldığının aksine, bireyleri mutlu etmek için yeterli çeşitliliğe sahip olmaması, eleştirilerin giderek artmasına, insanın madde ile olan ilişkisini sorgulamasına, bir anlamda kendine bakmasına imkân tanımıştır. Bu bakış, Budizm, Şamanizm, Hinduizm gibi kadim Doğu inançlarının birer moda olarak Batı’da yaygınlaşmasına vesile olurken, bireysel gelişimin toplumsal ilerleme mitinin yerini alması da insanların; yogo, meditasyon, reiki gibi kişisel gelişim vaat eden yöntemlere ilgisini artırmıştır. 

Nakit karşılığında insanlara kendi sınırlarını aşmayı vaat eden “guru”ların ortaya çıkması ve modern dünyada çok sayıda mürit elde etmeleri madalyonun sâdece görünen yüzüdür. Öbür yüzünde ise Satanizm gibi şiddete dayalı kültlerin yanı sıra kıyameti bekleyen gizli örgütler yer almaktadır. Ezoterik öğretiler, gizli örgütler, kıyameti bekleyen kültler ve konuyla ilgili yazılmış kitaplar, çevrilen filmler, günümüz dünyasının ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen kimi bilimsel verilerin, geçmiş uygarlıkların gizemli bilgilere sahibi olduğu şeklinde bir inancın yerleşmesine vesile olması da bu öğretilerin ve örgütlerin popülerliğini giderek artırmıştır. 

 
devam


Ruslar’dan Mars’a Uzay Üssü
Üçüncü Nesil Cep Telefonları
Yeni İlaç Fabrikası: Maya
Gamma Işınlı Silâhlar
Genetik Şizofreni
Geleceğin Müthiş Ampülleri
Kıyamet Günü Ertelendi 
Galileo Jüpiter’de imha edilecek
Kanepeler de akıllanacak
Kara delik mırıldanıyor 
İklim projesine iki milyon bilgisayar ayrıntılar


Yazar Aydoğan VATANDAŞ ile Söyleşi

Bush’un zihninin arkaplânında
Evangelizm var


Genel bir alışkanlıktır, dünyada olan olayları açıklarken; ekonomik, sosyal ve siyasî kriterler odak olarak alınır. Siz ise farklı bir yol benimseyerek insanların inançlarını, kültleri irdeleyerek günümüzdeki gelişmeleri yorumlaya çalışıyorsunuz. Kitaplarınızda “dünya tarihinin aynı zamanda gizli örgütlerin tarihi olduğunu da” söylüyorsunuz. Orada nasıl bir tanım bulmak mümkün?ayrıntılar


Evangelistler’in
Âhir Zaman Kehânetleri
ABD Politikasına


Süleyman BULUT

İsrail’in en büyük destekçisinin ABD olduğu şüphesizdir. Bu realiteyi salt Siyonist komplolar ile açıklamak elbette doyurucu ve kapsayıcı olmayacaktır. İsrail taraftarı siyasî elitin halk desteği olmaksızın –veya seçmene rağmen- önceliklerini hayata geçirmesi beklenemez. Peki nasıl oluyor da siyasî merkezi WASP (Beyaz, Anglo-Sakson, Protestan) olan bir seçmen kitlesinin bulunduğu ABD’de; “Amerikan menfaatlerine zarar veren, her şartta ve platformda haksız dahi olsa İsrail’i destekleyen” politikalar onlarca yıldır -çeşitli dozajlarda da olsa çizgisi değişmeden- her iktidar döneminde sürebildi? ayrıntılar


Yazar Reha Çamuroğlu ile
Tasavvuf ve Ezoterizm Üzerine Söyleşi

Tasavvuf Eşyanın Sırrını
Çözmenin Peşindedir

Tasavvuf mistisizm değildir. Baktığımız zaman, çoğu kitaplarda tasavvuftan İslâm mistisizmi olarak bahsedilir. Tasavvuf niye mistisizm değildir? Bugün moda olan bir dizi ezoterik akım var. Meselâ Hintli gurular geliyor, yüzlerce kişi karşılıyor. İnsanlar sır içeren ya da sır içerdiği iddia eden belirli görüşlerin câzibesine kapılıyor. Bu bir kısım tarikatın İslâm’da da izlediği yoldur.ayrıntılar


İslâm Ezoterizminin Sırlı Öğretisi:
Hurûfîlik

Kubilay KAVAK

Hurûf, harf'in çoğuludur, yâni harfler demektir. Harf, Arapça'da alfabeyi teşkil eden işaretlerin her birisi olup, söz mânâsına gelmektedir. Hurufî ise, Arapça bir sıfat olup, ilm-i hurûf ile ilgili olarak harflerin sırlarına dair itikat ve düşünceye inanan kişiler için kullanılmaktadır.

Hurufîlik, yâni harflerin, sırları ve anlamlarıyla uğraşma işi, aslında çok eski devirlere dayanmaktadır ve sâdece İslâm dairesi içinde ortaya çıkan bir meslek, uğraşı değildir.ayrıntılar


Türkiye Irak'a
Asker Göndermeli mi?

Prof.Dr.Cemalettin TAŞKIRAN


Irak’a Türk askeri gönderilmesi meselesi aslında biraz kapalı ve belirsiz bir şekilde de olsa epeyce bir zamandır ülkemizdeki gündemi işgal ediyordu. Ancak hükümetin; “Türk askerinin nerede? Hangi statü ve koşullarda görev alacağı?” ile ilgili bir dizi soruyu içeren bir Sualname’yi ABD’ye göndererek bilgi istemesi ve ABD’nin de çok yakın bir zamanda Türk hükümetinin sorduğu bu soruların bazılarına cevap vermesiyle birlikte Irak’a Türk askeri gönderilmesi daha açık ve daha yüksek sesle konuşulur, tartışılır oldu.ayrıntılar

  

ABD-AB Kıskacında Türkiye - Ermenistan İlişkileri

Dr. Şenol KANTARCI

Avrupa Birliği uyum paketleri ile Türkiye’den yerine getirmesi için bir takım reformlar istenmekte ve Birliğe girişin önkoşullarından birisi de komşular ile iyi ilişkilerin yürütülmesi oluşturmaktadır. Mevcut tablo içerisinde Türkiye, bir bakıma alelacele bir şekilde Ermenistan ile ilişkiye zorlanmaktadır. Söz konusu durum Türkiye’yi Ermenistan’la aralarındaki sorunları çözmek için adım atmaya zorlarken ikili ilişkilerde Ermenistan’ın -sorunlar kendisinden kaynaklandığı hâlde- pazarlıkta daha güçlü bir zemine oturtmaktadır.ayrıntılar

 
Azınlık Kilisesi’nden "Ekümenik Patrikhane"ye Yol Haritası

Salim GÖKÇEN


Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Araştırma Görevlisi
İstanbul'daki 1500-2000 kadar Rum asıllı vatandaşın azınlık kilisesi konumundaki Fener-Rum Ortodoks Patrikhanesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bugüne kadar gündeminden düşmeyen bir mesele olarak hayatiyetini devam ettirmektedir. Ve Patrikhane kısa ve uzun vadede elde etmek istediği hedeflere ulaşma yolundaki faaliyetlerini, durmaksızın ve her geçen gün daha da hız vererek sürdürmektedir.ayrıntılar

 

Geleceği İnşa Edebilecek
İki Soyut Stratejik Kaynak:
Öksüz Sermaye ve Suskun Yaratıcılık


Özcan Yeniçeri

Bor ve toryum madenlerine yönelik olarak ifâde edilen gerçekler, Türkiye’nin sahip olduğu kaynakları kullanma bakımından stratejik derinlikten ne denli yoksun olduğunu göstermektedir. Yalnız bor ve toryum değil; Türkiye’nin henüz değerini anlayamadığı birçok yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip olduğu bilinmektedir. Ancak ülkenin bağımsızlığı, kalkınmışlığı ve gelişmişliği ile sahip olunan doğal kaynakların zenginliği arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Zira fizikî kaynakları aktifleştiren, değerli ve fonksiyonel hâle getirenler yüksek beyin gücüne sahip insanlardır.ayrıntılar


2023 e-grubuna
üye olmak için aşağıdaki
boşluğa e-mailinizi yazıp
onaylayınız.

    
Matrix
Felsefesi ve 
Hayalin Diğer Adı Madde
Yazar: Adem Yakup
Yayınevi: Güneş 

Hollywood sinemasının son yıllarda ürettiği filmler, birçok yönü ile eğlencelik olmaktan çıkmaya başladılar. Bilimkurgu ya da aksiyon filmi havasında olup da anlattıklarıyla insanı farklı yerlere götüren ve aklı başında insanların ciddî ciddî tartışmalarına neden olan filmlerin oluşturdukları hava birçok kitabın yazılmasına da neden oluyor. Özellikle Matrix serisinin ilk filminden sonra gittikçe artan sinema ve felsefe arasında ilişkinin son halkasını “Matrix Felsefesi ve Hayalin Diğer Adı Madde” isimli kitap oluşturuyor. Güneş Yayıncılık tarafından yayımlanan ve Adem Yakup’un kaleme aldığı kitap sinema filmleri ile felsefe arasındaki ilişkiye derinlemesine bir bakış içeriyor. Son yıllarda çevrilen filmlerin dünya hayatını sorgulamaya başladığı gerçeğine dayanan yazar, filmlerin insanın derin düşünmesine yardımcı olduklarını ifâde ediyor. Matrix, Gerçeğe Çağrı, Truman Show gibi pek çok filmin felsefî detaylarına dair ince gözlemlerin yer aldığı kitap, filmlerin ilgi çekmesinin nedeni de insanların artık dış dünyanın gerçekliği konusundaki önkabullerini sorguluyor olmasına bağlıyor. 


devam
  

Son Güncelleme Tarihi: 16.EYLÜL.2003
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Mustafa Nazif