26. Sayımız 15 Haziran 2003'den İtibaren
    Gazete Bayii ve Kitabevlerinde...


>">

Avrupa kavramının, coğrafî anlamının dışına taşarak siyasî ve iktisadî bir câzibe merkezi olmasının ve akabinde bir medeniyet projesi olarak dayatılmasının geçmişi çok eskilere dayanmamaktadır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomik birliğin hazırladığı zemin üstünde yükselen siyasî birlik fikri ise, çok daha yenidir ve henüz oluşum aşamasındadır. Genişleme süreci olarak tanımlanan siyasî birlik fikrinin ekonomik câzibenin yitirilmesinden sonra popülaritesini ne oranda koruyabileceği ya da dünyada yaşanan güç mücadelelerine ne kadar direnç gösterebileceği ve birlik yolundaki gayretlerin Avrupa Birleşik Devletleri hedefine erişip erişemeyeceği, hâlen tartışması süren konulardır. 50 senelik bir geçmişi olan Avrupa Birliği’nin kat ettiği mesafe ve geldiği nokta şüphesiz kıtanın geçmişte şâhitlik ettiği kanlı savaşlar düşünüldüğünde önemli bir aşama olarak değerlendirilebilir, ama bu durum, aynı zamanda kıtanın çalkantılı geçmişinden bugüne sirâyet eden sorunların varlığına da işaret etmektedir. Yüzyıllar boyu süren kanlı hâkimiyet mücâdelesinin Hitler’i doğurduğu ve kıtayı bir baştan bir başa işgal eden Hitler’in ardında bıraktığı kanın izlerinin henüz kurumadığı bir gerçektir. 
 
devam


Avrupa Birliği, Türkiye ve
Türkler Üzerine Bir Yazı Mozayiki 

Durmuş Hocaoğlu


Takdîm

2023’ün Haziran sayısı için benden yazı isteyen Sayın Ragıp Vural’ın bu talebine, Cezayir depremi sonucunda internet iletişiminde vuku’ bulan ârıza yüzünden çok geç muttalî olmam dolayısıyla imkânsızlık hâsıl olunca, Sayın Vural’ın yayınlanmış yazılarımı kabûl etmesi üzerine, daha önce AB konusunda yayınladığım yazılarımdan bir mozayik tertiplemeye karar verdim; bu potpuri bu şekilde ortaya çıktı.ayrıntılar


Batı’nın Öteki Yüzü

Doç. Dr. Özcan Yeniçeri

Giriş
Batı’yı coğrafya odaklı olarak ele almak kavramın anlamını tersyüz etmek demektir. Batı olarak Avrupa kast edilmiş olsa da durum değişmemektedir. Coğrafî yönden Avrupa, Asya’nın kuzey-batıya doğru uzanan bir parçasından başka bir şey değildir; fizikî birliği ise Hindistan, Çin veya Sibirya’nınkinden fazla sayılmaz; antropolojik yönden ele alınacak olursa, Avrupa insan ırklarının karmakarışık bir düzen içinde ırk yönünden çok, sosyal yönden birlik gösterdiği bir kıta olarak tarif edilebilir.1 Coğrafya olarak ele alınamayacak olan “Batı”, aynı zamanda homojen (türdeş) bir kültürel sistem olarak da incelenemez. Aslına bakılırsa “Batı” diye bir gerçek yoktur.ayrıntılar


Avrupa Neden Birleşemez?

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Neredeyse yarım yüzyıla yaklaşan bir süreç içerisinde Avrupa Birliği ardında koşan Türkiye Cumhuriyeti, bugünlerde bu birlik uğruna kendi birliğini yitirme tehlikesine sürüklenmektedir. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceği daha kesin olarak ortaya çıkmayan bir muhtemel birlik uğruna Türkiye Cumhuriyeti’nden kendi birliğinden vazgeçmesi, Avrupa Birliği'ne giriş koşulu olarak dayatılmaktadır. Kuruluşu, büyük bir ulusal Kurtuluş Savaşı’na dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin, geleceği belirsiz bir birlik projesi uğruna kendi birliğinden vazgeçer bir aşamaya gelinmesi, son derece düşündürücü bir durumdur. ayrıntılar


Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Söyleşi

Herkesin bir Avrupa hayâli var yâni. 
Türkiye Doğu Avrupa Ülkelerine Benzemez 


"...Türkiye’de %90’a yakın insanın pasaportu yok. Almamış... Yâni bu demek ki pek gezmeye teşne bir millet değil bir anlamda... Etraftaki dünyayı tanımanın, yanlış da olsa, en kaba şekli seyahattir biliyorsunuz. Türkler çok Avrupa meraklısıdır, ama henüz Avrupa üzerindeki seyahat rehberlerinin geçmişi, ki bunlar tercümedir, on yılı bulmaz. Birtakım ecnebi basit seyahat rehberlerinin tercümesi bile şurada on yılı bulmaz. Yine aynı şekilde Avrupa tarihi ile ilgili temel tercümeler henüz yapılmadığı gibi, bu konudaki başlangıç da aslında yine 20 yılı pek geçmiyor. Ve el’an da çok kötü tercümeler yapılıyor, iyileri ile birlikte..."ayrıntılar


Avrupa Güvenliği ve Türkiye

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk

I. İtiraf etmek gerekir ki, 1990’lı yıllara doğru başlayan değişim sürecinin neden olduğu ciddî sorunlar, yeni yeni ortaya çıkmaya başlamıştır. Uluslararası politikadaki dengeler, gerçek mânâda şimdi bir değişimin eşiğinde gibi. ABD’de 11 Eylül 2001 tarihinde meydana gelen terörist saldırılar ve müteakiben ABD’nin önce Afganistan’a sonra da Irak’a müdâhale ederek buraya yerleşmesi, yakın zamana kadar olağan seyrine bırakılmış değişim sürecini, oldukça farklı bir mecraya sokmuş ve hızlandırmıştır. ayrıntılar


AB Yolunda Avrupa’yı Hıristiyanlık Aynasında Görmek

Yrd. Doç. Dr. Celaleddin Çelik

Eğer bir “Avrupa kimliği”nden söz etmek gerekirse, onu oluşturan klâsik kültür mirası içinde Hıristiyanlığın temel bir unsur olarak en önemli parçayı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada Hıristiyanlığın Avrupa tarihini değerlendirirken, onun geçirdiği uzun ve karmaşık evrimi basit tek boyutlu bir çizgide değerlendirme hatasına da düşülmemelidir. Gerçekte Hıristiyanlık başlangıç evresinde çok farklı mümin gruplarının birarada yaşama tecrübelerine bağlı olarak çoğulcu bir nitelik gösterirken, daha sonra kazanmış olduğu Romalı karakterinde bundan uzaklaşan bir görüntü sergilemiştir.ayrıntılar

  
Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nurettin BİLİCİ İle Söyleşi:

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Yüklü Paralar Gelmeyecek


"...Şimdi AB’nin kuruluş felsefesinin temelinde de zâten dünya ölçeğinde ekonomik gücünü artırmak yatıyor. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında iki tane süper güç var; ABD ve Japonya. Avrupa ülkeleri, tek tek kalmaları hâlinde, bu iki güçlü blokla rekabette ciddî sıkıntılar yaşayacaklardı, AB’nin temellerinde aslında bu işin farkında olmak yatıyor. II. Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar geldiğinizde ciddî bir ekonomik güç hâline gelmiş durumdalar. 6’larla başlayan serüven günümüzde 15 üyeye ulaştı..." ayrıntılar

  
Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Çerçevesinde
Avrupa Birliği'nin Gelişim Süreci

Yrd.Doç.Dr. Ramazan KILIÇ

Giriş
Ekonomik entegrasyon hareketlerinin temel amacı; üye ülkeler arasında ticaret hacmini arttırmak olmasına rağmen, diğer önemli amaçlar arasında kalkınma amacıyla genişletilmiş bir pazar yaratılması, yaşam standartlarının yükseltilmesi, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi, dünyadaki siyasî ve iktisadî olaylarda grubun statüsünün güçlendirilmesi ve çeşitli sosyal-siyasal problemlere ortak çözümler bulunması sayılabilir.ayrıntılar

  
Atlantik Ötesi İlişkilerde Hegemonya ve Rekabet

Mehmet Akif OKUR

Giriş: Atlantik İttifakı ve Hegemonya

Avrupa Birliği’nin çekirdeğini oluşturan Fransa ve Almanya ikilisinin bir yandan Irak Savaşı konusunda ABD’ye muhalefet ederken diğer yandan da aralarında “derinleştirilmiş bir işbirliği”ne yöneleceklerini açıklamaları, küresel “bilek güreşi”nin önemli sahneleri olarak dünya gündemine damgasını vurmuştu. 

ayrıntılar

  
Irak Sendromu ve
Kıskaçtaki Türkmenler

Prof. Dr. Mahir NAKİP


Geçtiğimiz yüzyılda neşv-ü nema bulan diktatörlük rejimlerinin hemen hemen hiçbirisi bugün ayakta değildir. Kimisi kanlı bir şekilde devrildi, kimisi de parçalandı ve dağıldı. Başka bir ifâdeyle, diktatörlük rejimleri birer birer eriyip gitmektedir. Bunların en çarpıcısı da Saddam’ın kurduğu ceberut diktatörlüğün devrilip gitmesiydi. Tarih, yapraklarına, zâlimliği ve gaddarlığı ile en çok tanınan diktatör olarak Saddam’ı kaydedecektir. Yalnız Saddam öyle bir fesat diktatördü ki, gidişinden sonra bile bıraktığı kötü miras, uzun yıllar Irak halkını meşgul edecek ve yöneticilerini yoracaktır.

ayrıntılar

  
Millî Devletlerin Oluşum Sürecinde “Avrupa” Kavramı

Dr. Şennur Şenel

Kültür ve medeniyet dairelerinin oturdukları zeminler, dayandıkları esaslar ve yaşadıkları tarihî süreçler bakımından birbirlerinden farklıdır. Bu farklardan dolayıdır ki, toplumların geçmişleri ve bugünleri, gelecek için belirleyicidir ve her şeyden önce bünye meselelerini ifâde etmektedir. Medeniyetlerin en önemli farkını gösteren unsurlardan biri, hiç şüphesiz devlet, toplum ve âdalet gibi terimlerin mânâları ve bu kavramları dolduran unsurların birbirleriyle münasebetlerini, hak ve hukuklarını belirleyen esaslarıdır. Bu itibarla Asya toplumları ile Avrupa toplumlarının temel toplumsal değerleri birbirlerinden farklı olduğu için tarihî akış süreçleri de farklı olmuştur. 

ayrıntılar


Avrupa Birliği, Türkiye ve Türkler Üzerine Bir Yazı Mozayiki

Durmuş HOCAOĞLU

Batı'nın Öteki Yüzü
Doç. Dr. Özcan YENİÇERİ

Avrupa Neden Birleşemez?
Prof. Dr. Anıl Çeçen

Türkiye Doğu Avrupa Ülkelerine Benzemez
Prof. Dr. İlber Ortaylı İle Söyleşi

Avrupa Güvenliği ve Türkiye
Prof. Dr. Osman Metin ÖZTÜRK

AB Yolunda Avrupa'yı Hıristiyanlık Aynasında Görmek
Yrd. Doç. Dr. Celaleddin ÇELİK

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Yüklü Paralar Gelmeyecek
Doç. Dr. Nurettin BİLİCİ İle Söyleşi

Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Çerçevesinde Avrupa Birliği'nin Gelişim Süreci
Yrd. Doç. Dr. Ramazan KILIÇ

Atlantik Ötesi İlişkilerde Hegemonya ve Rekabet
Mehmet Akif OKUR

Irak Sendromu ve Kıskaçtaki Türkmenler
Prof. Dr. Mahir NAKİP

Millî Devletlerin Oluşum Sürecinde
"Avrupa" Kavramı

Dr. Şennul ŞENEL

Okuma Salonu


2023 e-grubuna
üye olmak için aşağıdaki
boşluğa e-mailinizi yazıp
onaylayınız.

    
Cahşların Savaşı

Yazar: Hakkı Öznur
Yayınevi: Altınküre

Dünyanın gözü, kulağı olma iddiasını taşıyan ve bu iddiasına paralel olarak önüne çıkan her şeyi -buna vatandaşları da dahil- yok eden Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu’yu kendi emelleri doğrultusunda şekillendirmek ve gelecekte ekonomisinde ortaya çıkabilecek büyük ölçekli çatlakları önlemeye yönelik olarak bu coğrafyanın yer altı kaynaklarını ele geçirmek için yaptığı Irak müdâhalesinin çok konuşulan ve ağızlara pelesenk olan görünür sebeplerinin dışında “perde arkasında” daha neler var? Daha önceleri “Kuzey Irak’ta kurulması muhtemel” denilen ve fakat operasyon sonrasında yaşanan gelişmelerle birlikte artık “kurulacak olan” ifâdeleriyle sunulan Kürt devleti hangi ülkenin çıkarlarına göre şekilleniyor? Bundan yıllar önce, şu anda ABD’nin elinde bulunan emperyalist öncülüğü yürüten İngiltere’nin, Kuzey Irak’ta Süleymaniye merkezli bir Kürt hareketine liderlik eden Şeyh Mahmut Berzenci ve daha sonrasında Barzan merkezli otorite oluşturan Molla Mustafa Barzani ile ilişkisinden günümüze kadar devam çizgide son noktaya mı gelindi? ABD’nin ekonomik, askerî ve siyasal yönden tetikçisi konumunda bulunan İsrail ve İngiltere gibi soyut süper güçler, kurulacak bu Kürt devletinin neresinde yer alacaklar? Yoğun enformasyon sağanağı altında, ülkemize komşu bölgelerde meydana gelen olayları doğru ve anlaşılır bir şekilde yorumlamak gerçekten zor. Bu anlamda, televizyon ve gazetelerden günü gününe yayınlanan tüm makale ve haberlerin doğruları yansıttığını söylemek de abartılı olabilir. Bu nedenle; uluslararası ilişkiler, siyasî tarih ve günlük politik hareketlilikleri yerinde ifâdelerle, objektif değerlendirmelerle sunan kalemlerin önemi daha da artıyor.


devam
  

Son Güncelleme Tarihi: 16.HAZİRAN.2003
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Mustafa Nazif