Yıl:5   Sayı: 50   Fiyatı: 6.5 YTL  

Sovyetler Birliği’nin parçalanmasının ardından geniş kesimler tarafından varlığı fark edilen “Orta Asya”, “Merkezî Asya” ya da “Türkistan” olarak adlandırılan coğrafya, aradan geçen süre zarfında hızla küresel hegemonya mücadelesinin sahnelendiği merkezlerden biri hâline dönüşmüştür. Sovyetler sonrasında bölgede meydana gelen boşluk, bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetleri tarafından aradan geçen 15 seneye rağmen siyasî, sosyal ve ekonomik sorunlar sebebiyle doldurulamamıştır. Bu da Türkistan coğrafyasında hâkimiyet tesis etme iddiasındaki bölge dışı emperyal güçlerin etkinlik kazanmasına imkân tanımıştır. Özellikle tek kutuplu dünyanın “efendiliği” yolunda emperyalist bir vizyonla hızla ilerleyen ABD’nin genelde Avrasya özelde Orta Asya coğrafyasında farklı gibi gözüken ama aynı amaca hizmet eden stratejiler uyguladığı bilinmektedir: “Kadife Devrimler” olarak anılan ve Soros’un desteklediği sivil toplum kuruluşları marifetiyle gerçekleştirilen yönetim değişiklikleri; terörle mücadele adına yürütülen askerî ve siyasî operasyonlar; IMF, DB, DTÖ gibi kuruluşlar üzerinden elde edilen mevziler, ABD’nin uygulamalarının görünen yüzünü teşkil etmektedir. ABD’nin küresel üstünlüğünü, Avrasya kıtasındaki hâkimiyetini ne kadar süreyle ve nasıl bir etkiyle sürdürebileceğine bağlayan Brezezinski’nin bu değerlendirmesi, şüphesiz Rusya ve Çin için de geçerlidir.

  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
  


  Büyük Oyunun Yeni Versiyonu’nda
Türkistan Jeopolitiği


Dr. Hakan KANTARCI - Haktan BİRSEL

Avrasya’nın merkezinde yer alan, geniş topraklara, büyük ve son derece önemli kaynaklara sahip Türkistan, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren güçlü imparatorluklar kurarak tarihin belli dönemlerinde tüm Avrasya’ya hükmetmiş ve dünya uygarlığının beşiği olmuş Türk ulusunun tartışma götürmez bir şekilde esas yaşam alanıdır.

   Orta Asya Devletleri Birliği 

Prof. Dr. Özcan Yeniçeri

SSCB’nin dağılmasından sonra doğal olarak küresel güçlerin üzerinde en fazla hesap yaptıkları bölge Avrasya olmuştur. Jeopolitik ve jeoekonomik zorunluluklar daha çok Avrasya’nın kalbi olan Merkezî Asya’yı küresel ve kıtasal güçlerin stratejik plânlarının, hedefi yapmıştır. AB, Çin, ABD ve Rusya’nın bazen benzer, bazen de farklı amaçlar için bu bölge üzerinde nüfuz mücadelesi verdiği bilinmektedir.
   Kazakistan ve Orta Asya Birliği

Yrd. Doç. Dr. Abdulvahap Kara

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 18 Şubat 2005 günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasındaki teklifiyle, Orta Asya Birliği’nin kurulması gündeme geldi. Konu sâdece Kazakistan’ı değil, bölgenin diğer devletlerini de ilgilendirmektedir. Bu sebeple, daha çok yeni olan bu konunun bir çok tartışmalara konu olarak olgunlaşması beklenmelidir.
   Prof. Dr. Ahat ANDİCAN ile 
Özbekistan-Türkistan Üzerine Söyleşi

Kerimov, “İslamcı Terör” İddiasını 
Batı’dan Destek Almak İçin Kullanıyor 

   Önce Ön Asya, 
Sonra Orta Asya

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Geçen ay içinde, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev bir çıkış yaparak, Orta Asya Birliği’nin kurulması gerektiğini açıkladı. Asya'nın Türklere âit olan orta sahalarında eskiden buyana varolan Türk egemenliğinin günümüzdeki temsilcilerinden birisi olan Kazak Cumhuriyeti’nin Başkanı’nın, sahip olduğu iki milyon kilometrekarelik ülke sahasının ötesine giderek, bütün eski Türk uygarlıklarının varolduğu Orta Asya topraklarını bir araya getirecek bir büyük bölgesel birlikteliği savunmasının bazı açıklamalarının olması gerekmektedir. 
   Pax Turcica’dan Sonra Pax Turkistana 

Doç.Dr.Esat Arslan 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte, dış dünyadan soyutlanmış eski Türkistan coğrafyasındaki Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan; birden uluslararası arenanın merkezinde bulmuşlardı kendilerini... Bu beş ülke, kendilerinin yönlendireceği bir dış politika oluşturmadan; ülke savunması ve eğitiminin ulusallaştırılmasını sürecini yaşayamadan XX. yüzyılın son on yılına başlamışlardı.

   İspanya ile Fransa arasına sıkışan bir halkın bin yıllık mücadelesi…

BASK SORUNU

Mahmut Niyazi SEZGİN

Ülkemizde Bask bölgesi ve sorununun, neredeyse hiç bilinmemesi ve bu konudaki kaynak kıtlığı, bazı çevrelerce Türk kamuoyunu yönlendirmek maksadıyla istismar edilmektedir. Temelsiz bir analoji çerçevesinde Bask sorunu ile Kürt sorunu özdeşleştirilmek istenmekte, böylelikle bazı iddialara uluslararası bir karakter kazandırılmaya çalışılmaktadır.
   Mormonlar ve 
Türkiye Operasyonu

Ali Rıza BAYZAN

Genel anlamda dinlerdeki dünyanın son zamanlarıyla ilgili öğretilere “Eskatoloji” denir. Hıristiyan eskatolojisinde “Mesih’in İkinci Gelişi”nin ve “Kıyamet Savaşı”nın özel bir yeri vardır. Bu inanca göre, İsa Mesih’in İkinci Gelişi’yle birlikte Hıristiyanlar, İsrail’deki Megiddo Ovası’nda Mesih-Karşıtı olan “Gog ve Magog (Yecüc ve Mecüc) Ordusu”nu yok edecektir.

   HOŞGÖRÜ ve DİYALOG -I
-Dinî-Politik Diplomasinin Küresel Yüzü-

Prof. Dr. Nadim MACİT


İslâm, insanın değişik kuvvelerinin ve eğilimlerinin dış dünyaya, topluma yansıma biçimlerini dile getirerek hoşgörü ve diyalogun varoluş şartlarını ihlâl eden eğilimlere karşı müdâhale etmeyi önerir. Bununla da yetinmez, hoşgörü ve diyalogun varlık, bilgi ve ahlâkla olan ilişkilerine atıfta bulunur. Bunun içindir ki, dinlerin temel maksatlarını aşan politik pratikler hoşgörü ve dinler arası diyaloga yüklenen anlamı aşar.
  

Son Güncelleme Tarihi: 15.HAZİRAN.2005
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Mustafa Nazif