23. Sayımız 15 Mart 2003'den İtibaren
    Gazete Bayii ve Kitabevlerinde...


>">

İletişim teknolojilerinin ilerlemesinin bir sonucu olarak gelişen kürselleşme belki Mc Luhan’ın haklı çıkararak yeryüzünü kürsel bir köye çevirmiştir ama bu gelişme yeryüzünde cangıl hükümlerinin hâlen cârî olduğu gerçeğini maalesef ortadan kaldıramamıştır. Bu durumda toplumlar arasında varolan çatışmaların araya giren mesafelerden kaynaklandığı varsayımı, geçmişi ve bugünü anlamakta, geleceği kurgulamakta nirengi noktası olmaktan hayli uzaktır. Batı’nın temel yanılgılarından bir tanesi şüphesizi teknolojik gelişmelerden “daha iyi bir dünya için duyulan özlemin” kaynağını teşkil eden ruhî eksikliği gidereceğini ummaktır. İnsanlığın içine düştüğü bu derin yanılgının sonuçları son on-on beş senede zarfında etkisini yoğun bir şekilde göstermektedir. Özellikle soğuk savaşın sona ermesinin ardından oluşan olumlu hava bu derin yanılgıyı beslerken; açlık, adaletsiz gelir dağılımı, çevre kirliliği, nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlanma yarışı, etnisiteye dayalı ayrılık hareketleri yeryüzünü, kuşatmaya hazır alev dalgaları gibi, tehdit etmektedir.
devam


   

Saldırgan Küreselleşme Çağı 
Durmuş HOCAOĞLU

  Geçen Yüzyıl’ın en bâriz karakteristik niteliğinin bir “Batı yüzyılı” olmak şeklinde tebârüz ettiğini belirterek işe başlayalım. 
• Batı’nın onyedinci yüzyılda start alan, onsekinci yüzyılda çığlığa, ondokuzuncu yüzyılda kükremeye dönüşen yükselişi bu yüzyılın başlında zirveye tırmanmış ve sonunda ise tam ve kat’î bir zaferle taçlanmış, en üst değerine ulaşmıştır: Batı, kendi dışındaki dünyayı gerçek anlamda mağlûp etmiştir! ayrıntılar


Attila İLHAN İle Söyleşi:

Önce Birleşeceğiz Ecnebiye Karşı ve "Türküz, Müslümanız ve Asyalıyız ve Seni İstemiyoruz!" Diyeceğiz.

Her şeyden önce şunu söylemeliyiz ki, eğer yakın tarihi doğru değerlendirmezsek bugünü de doğru değerlendiremeyiz. Yakın tarihi doğru değerlendirebilmek için kolonyalizmin ya da sömürgeciliğin dünya hâkimiyetini ne zaman ve nerede kaybetmeye başladığını tespit etmemiz lâzımdır. ayrıntılar


Kültür, Küreselleşme, Emperyalizm

Doç. Dr. Vedat BİLGİN
Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bl.
Öğretim Üyesi


Kültür, bir toplumun bireysel tarihi içerisinde üretmiş olduğu bütün zenginlikleri kapsayacak kadar geniş bir anlama sahiptir. Daha özel olarak ise, bütün bu tarihsel mirası, toplumsal kimliği oluşturan ya da o toplumun kimliği ile birlikte anılan bütün sembol, değer ve gelenekleri kapsayan bir anlamlar sistemidir.ayrıntılar


Türk Milliyetçiliğine Eleştirel Yaklaşım

Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ
• Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı


Genel Durum
Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Ülkemiz son on iki yılını yoğun bir bunalım süreci içinde geçirmiştir ve bunalım hâlen sona ermiş değildir. Bunalım çok boyutlu ve yaşamın bütün alanlarını kapsayıcı bir niteliğe sahiptir. Türkiye politik, ekonomik, sosyal, ahlâkî, kültürel, etnik ve askerî boyutları içeren bir krizden geçmektedir. Yaşanan kriz, devleti ve toplumsal yapıyı sarsmış, değerler sisteminde yıpranmalara neden olmuştur.


ayrıntılar

Prof. Dr. Erol MANİSALI ile Söyleşi:

"Ulusal Politikalar İzlenmesin" Diye
Türkiye Batı Kapitalizmine Bilinçli Olarak Tek Yanlı Bağlanmıştır

Soğuk savaş sonrasında sıcak savaşların başlatıldığı bu dönemde, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, yâni Batı, yâni Batı kapitalizmi; iktisadî, siyasî, kültürel ve askerî olarak bütün dünyanın kendilerine kapılarını açmalarını “küreselleşme” tanımı içinde mütâlaa etmektedirler. ayrıntılar


İmparatorluk Karşısında Milliyetçilik 

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra içine girilen küreselleşme süreci on yılı aşkın bir süre devam ettikten sonra duraklama dönemine girmiştir. Bu on yıllık süre içerisinde küreselleşmenin ne olduğu az çok ortaya çıkmıştır.ayrıntılar


Kapitalist ve Marksist Batılı Düşünce Biçimleri Karşısında Türk Ulusalcılığı

Prof.Dr.Çetin YETKİN

Kimi çevrelerin işledikleri bir görüş var; diyorlar ki: Ulus ve ulusalcılık (milliyetçilik) ancak Avrupa’da burjuvazinin, başka bir deyişle de kapitalizmin gelişmesi sürecinde ortaya çıkmıştır ve XVIII. yüzyıldan önceki dönemler için bunlardan söz edilemez. 
Bu karşı görüş, çoğu Batılı araştırmacılarca da benimsenen bir sav. İşin gerçeği aranırsa, tümüyle Batı kaynaklı. Avrupa’daki gelişmeler gözönüne alındığında da doğruluk payı çok büyük.ayrıntılar

Türk Modernleşmesi ve Atatürk

Pof. Dr. E.Semih YALÇIN

Sosyoloji modernleşme kavramını, “kültür değişimi” olarak mütâlaa eder. Bir cemiyetin sosyal, maddî ve mânevî düzenini bir tipten başka bir tipe çeviren bir değişim süreci olarak görür. Daha farklı anlamların da yüklenebileceği “modernleşme” kavramı, Türkler için son iki yüz yıllık yakın tarihimizde siyasî, kültürel ve toplumsal hareketlerimizin temel meselesi olmuş, âdeta millî bir dâva olarak değerlendirilmiştir. ayrıntılar


Avrupai Vahşetin Adı: Sömürgecilik
Dr. Taner TATAR

Giriş
Batı’nın sömürü faaliyeti iki ana gruba ayrılarak incelenebilir. Bunlardan birincisini iç sömürü, ikincisini ise dış sömürü olarak ifâde edebiliriz. İç sömürü, Avrupa’nın bizâtihî kendi insanına yönelik olarak gerçekleştirdiği sefâletleştirme ve ölüme terk etme faaliyetidir. Genellikle dış dünyaya yönelik sömürü faaliyetlerinin gerçekleştirilemediği dönemlerde yoğunlukla uygulanmıştır. ayrıntılar

  
Olası Bir Irak Savaşında, Irak'ın Türkiye Üzerinde Kitle İmha Silâhlarını Kullanma Tehdidi Üzerine Bir Değerlendirme

Dr. A. SERDAR ERDURMAZ
Aselsan Elektronik Sanayi A.Ş. Genel Sekreteri


Şubat ayının ikinci yarısında, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard L. Armitage tarafından, Kuzey Kore ile ilgili bir açıklamada bulunulmuştur.1 Bu açıklamada Armitage, Kuzey Kore’nin nükleer reaktörlerini çalıştırmaya başladığını ve zenginleştirilmiş nükleer madde eldesine çalıştığını ifâde etmiştir. Bunun anlamı, Kuzey Kore’nin, nükleer silâh yapımı çalışmalarını devam ettirdiği şeklindedir.ayrıntılar

Saldırgan Küreselleşme Çağı
Durmuş HOCAOĞLU
  
Attila İLHAN İle Söyleşi:
Önce Birleşeceğiz Ecnebiye Karşı ve "Türküz, Müslümanız ve Asyalıyız ve Seni İstemiyoruz!" Diyeceğiz.
  
Kültür, Küreselleşme, Emperyalizm
Doç. Dr. Vedat BİLGİN
  
Türk Milliyetçiliğine Eleştirel Yaklaşım
Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ
  
Prof. Dr. Erol MANİSALI ile Söyleşi:
"Ulusal Politikalar İzlenmesin" Diye Türkiey Batı Kapitalizmine Bilinçli Olarak Tek Yanlı Bağlanmıştır
  
İmparatorluk Karşısında Milliyetçilik
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN
  
Kapitalist ve Marksist Batılı Düşünce Biçimleri Karşısında Türk Ulusalcılığı
Prof. Dr. Çetin YETKİN
  
Türk Modernleşmesi ve Atatürk
Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
 
Avrupaî Vahşetin Adı: Sömürgecilik
Dr. Taner TATAR
  
Olası Bir Irak Savaşında, Irak'ın Türkiye Üzerindeki Kitle İmha Silâhlarını Kullanma Tehdidi Üzerine Bir Değerlendirme
Dr. A. Serdar ERDURMAZ
  
Okuma Salonu
  


2023 e-grubuna
üye olmak için aşağıdaki
boşluğa e-mailinizi yazıp
onaylayınız.

    
Saddam’ın Baas’ı
Doğan Şentürk 
Alfa Yayınları

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü, bazı devlet adamlarını ve entelektüelleri bu İslâmî gücün kayboluşunun nedenleri ve çâreleri üzerinde düşünmeye zorladı. Cemalettin el Afganî ve Muhammed Abduh gibi düşünürler çârenin saldırgan yabancı güçlere karşı koyabilecek insanların topluluğu olan “Ümmet” fikrinde olduğunu savunuyorlardı.
Bazı Arap entelektüelleri ise yeni politikanın anahtarını “Müslüman toplumda eşitlik ve adaleti sağlamak için İslâm’ın kaynağına dönmek, halifeliğin arındırılıp tekrar birleştirici rolünü oynaması ve Türk olanlar ile olmayanlar arasındaki eşitsizliğin giderilmesi” şeklinde sıralıyorlardı.
1878-1908 yılları arasında hüküm süren Sultan Abdülhamit, öneminden çok şey yitirmiş olan Halife unvanını tekrar alarak, Panislâmist bir hareket başlatmıştı. Ancak Avrupa’nın etkisi altında yeni fikirler de ortaya çıkmaya başlamıştı. Bir yandan imparatorlukların yıpranması, Almanya-İtalya birliği, Balkan ülkelerindeki bağımsızlık hareketleri, milliyetçi bir dinamizmin varlığını vurgulamaktaydı. Arap dünyasında da kentlerde oluşmaya başlayan ve başını Hıristiyanların çektiği elit tabakada, bağımsız bir Arap devleti düşüncesi oluşmaya başlamıştı.
20. yüzyılın ilk yarısında Ortadoğu’da milliyetçilik dinamizminin ekseninde Suriye bulunuyordu.  devam
  
  

2023 Dergisi'nin
Ocak Sayısında Yayınladığımız
Sam Amca'nın Yeni Oyuncakları  (Sayfaları görmek için tıklayınız)

***

Ortadoğu Ülkelerinin
Petrol ve Doğalgaz Rezervleri(Sayfaları görmek  tıklayınız)
Son Güncelleme Tarihi: 16.MART.2003
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Mustafa Nazif