Yıl:9   Sayı: 105   Fiyatı: 7.50 TL


  

Kıymetli Dostumuz, Yazı İşleri Müdürümüz Şenol DOĞANAY Hakka Yürüdü. Ruhu Şad, Mekanı Cennet Olsun...

 

Uzun zamandır, Türkiye’nin millî menfaatlerinin, teo-politik hegemonya stratejilerine müzahir bir zümrenin alkışları eşliğinde, küresel gücün menfaatleri doğrultusunda esnetildiğine şahit oluyoruz. Milâdını 1950’li yıllara kadar götürebileceğimiz Türkiye’nin hegemon gücün politikalarıyla senkron hâle getirilmesi stratejisi, türlü restorasyonlara tâbi tutulmak sûretiyle günümüze kadar devam etmişse de, 1980’li, 90’lı ve 2000’li yıllarda birbirini tamamlayan ve giderek daha netleşen bir içerik kazanmıştır. Irak’ın işgali, küreyi yeniden tasarlamak iddiası taşıyan emperyal vizyonun en vahşi tezahürü olarak zihinlere kazınırken, Türkiye gibi ülkelerde bu hegemonik iddianın yansımaları, yumuşak gücün kullanımıyla zamana yayılan ama tahrip edici içeriğini hiçbir zaman yitirmeyen şekilde olmuştur.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Dünya-Sistemleri ve Din Ekseninde: “Ekümenik Patrik” ve Ruhban Okulu

Prof. Dr. Nadim MACİT

Ekümenik Patrik ve Ruhban Okulu meselesi “din veya dinî özgürlükler” konusu olmaktan daha çok siyasî ve hukukî bir konudur. Meseleyi sâdece din ve dinî özgürlükler bağlamında değerlendirmek Fener Rum Patrikhanesi’nin tarihî ve siyasî sicilini, bu konuda geçerli olan hukukî esasları ve kararları yok saymaktan, “dünya sistemini biçimlendiren ve geleceği planlamak isteyen güçlerin politik-stratejik amaçlarını meşrulaştırmaktan” öteye geçmez.

   Bartholomeos ya da Türkiye: Çarmıhtaki Kim?

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Türkiye, ayaklarını Kürt, Ermeni ve Azınlıkların (Rum) oluşturduğu üçlü bir mekanizma tarafından kıskaç altına alınmıştır. Ülkenin gündemi de bu üçlü iddia ve tezler ile bloke edilmiş durumdadır. Türkiye’nin AB, ABD ve Rusya ile ilişkileri de bir anlamda bu üçlü mekanizmanın etkisi altında sürdürülmektedir.

   Sıradaki Açılım Dayatması: Fener Rum Patrikhanesi Açılımının Düşündürdükleri

Prof. Dr. Esat ARSLAN

II. Mehmet’in İstanbul’u almasıyla birlikte “Doğu Roma İmparatorluğu”nun eski başkenti, tekrar o görkemli günlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyordu. Osmanlıların Konstantinopolis’i fethetmeleriyle birlikte; “Fatih”, “Sultan ül Berreyn” (İki Kıtanın Sultanı) ve “Sultan ül Bahreyn” (İki Denizin Sultanı) unvanlarını alan II. Mehmet, Osmanlı Devleti’ni gerçek anlamda bir dünya devleti yapma önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmasını bilmişti..

   Patrikhane ve Yeni Bizans

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Türkiye’yi Türklerden fazla düşünen, her gün ülkemizden birçok isteklerde bulunan Avrupa Birliği son olarak; Türkiye’nin Lozan Barış Antlaşması’ndan vazgeçmesini, Lozan’ı aşarak, daha doğrusu geride bırakarak, Lozan öncesi duruma geri dönülmesini ve bu doğrultuda Patrikhane’ye Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki hukukî statüsünün geri verilmesini talep etmiştir.

   Batı Trakya’da Bizans Oyunları Mütekabiliyet İlkesi Ne Kadar Gerçek?

Gözde KILIÇ YAŞIN

Lozan Antlaşması’ndaki “mütekabiliyet” ilkesi, Yunanistan ve Türkiye’nin tanınacak haklar bakımından karşılıklılık gözetilecek azınlıklarının sorunlarının da nitelik ve nicelik yönünden karşılıklı olduğu izlenimi yaratır.

   Ekümenizm ve Fener Rum Patrikhanesi

Bojidar ÇİPOF

Doğu (Ortodoks) ve Batı (Katolik) Kiliseleri’nin dinsel ve idarî yapısı hakkında, konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından, şu hususları vurgulamak gerekir: Ortodoks dünyasında, Katolik Kilisesi’nde olduğu gibi, Papa’nın ruhanî reisliği gibi, tek bir ruhanî lidere tâbi olma durumu yoktur.

   Doğu ve Güneydoğu Sorunlar ve Çözüm Yolları

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN 

Son yıllarda, Doğu ve Güneydoğu yöremizin sorunları nedeniyle, toplumsal hareketlilik kazanan “Kürt Açılımı”, “Demokratik Yaklaşımlar” ve benzeri çözüm yolları sürüp gitmektedir. Ancak, yörenin Kürt sorunu veya etnisite yapısı için ileri sürülen tüm çözüm yolları ve öneriler, temellere inerek sorunları sosyolojik ve antropolojik boyutlarıyla ele alan bilimsel bir metodolojiden yoksundur.Demokratik Açılım Süreci “Kürt Sorunu”nun ve “PKK Terörü”nün Çözümü Olur Mu?

Arş. Gör. Polat KIZILDAĞ

Türkiye uzun yıllardır, terörizmin hemen her türlüsünü yaşadı ve bu dönemlerde askerî bağlamda terörle mücadelede ciddî mesafe aldı. Terör örgütüne karşı yürütülen bu mücadelede, kararlılığın vurgulanması ve teknolojik olanaklardan yararlanmak açısından, Türk Silâhlı Kuvvetleri (TSK) envanterine yapılan katkıların devam ettiği görülmektedir.Yeni Türk Dış Politikasının Stratejisi ve Hedefleri

Doç. Dr. M. Vedat GÜRBÜZ

İsmi bir türlü konulamayan soğuk savaş sonrası dünya düzeni Türkiye için bazı tehditlerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin neredeyse hiçbir döneminde sahip olamadığı kadar önemli potansiyel fırsatları da beraberinde getirmiştir.

   Doğu Türkistan ve Türklük

Turan CAN

Günümüzde Türk âleminde varlığı en ağır tehdide mâruz kalan Türk topluluklarından bir de Doğu Türkistan’dır. Türk-İslâm medeniyetinin tarihî merkezlerini barındıran Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleri öz yurdunda hayatta kalma mücadelesi vermektedirler.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.OCAK.2010
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu