Yıl:11   Sayı: 142   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Türkiye’nin çözüme kavuşturamadığı ve âcilen çözülmesi gereken meseleleri olduğu muhakkak. Bunların en başında da PKK terörünün geldiğini söyleyebiliriz. Lakin konunun âciliyet arzetmesi toplumsal dokuda tamiri imkânsız hasarlara sebebiyet verecek şekilde çözümün de âceleye getirilmesi anlamına gelmemektedir. Ama maalesef Kürt Açılımı ile başlayan ve bugün Öcalan’la yürütülen müzakere süreci, siyasî iktidarı sarih bir zihinle meseleye yaklaştığı ve millî devletin bekâsını tehlikeye atmayacak bir strateji uyarınca çözüme odaklandığı kanaatini oluşturmamakta, bilakis gizli bir ajandanın varlığına işaret temektedir.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Çokkültürlü Bir Model Sunumunda Ulus Devlet Oluşumu

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Son günlerde, ülkemizin problematik konularından biri de geleneksel ulus devlet oluşumudur. İktidar ve bazı siyasal odak noktalar, ulus devlet sürecinde tekcil (monist) görüş olması nedeniyle, Türklük olgusunu devreden çıkarıyor ve gelenekli toplum yapısını, hiçbir görüşe etnik kimlik tanımadan “millet” kavramında birleştiriyor.

   Milliyetçilik Anlayışı ve Bazı Ülke Anayasalarına Yansıması

Prof. Dr. Hasan TUNÇ

Milliyetçilik ideolojisinin fikrî ve felsefî temellerini, Aydınlanma Çağı akımlarıyla rasyonalizm düşüncesinde bulmak mümkündür. Tarihsel süreçte bu ideoloji, Fransız İhtilâli ile Sanayi ve Endüstri Devrimleri’nin toplumsal sonuçları neticesinde, toplumların millet olma bilincine eriştikleri noktada ortaya çıkmış bir akımdır.

   Çokkültürlü Eğitim ve Toplumsal-Siyasal Sonuçları: Görüşler Uygulamalar ve Değerlendirmeler

Yrd. Doç. Dr. Gürsoy AKÇA

İmparatorlukların parçalanması, sanayi devriminin neden olduğu göçlerle biçimlenen şehirleşme ve özellikle postmodern toplumsal-siyasal düşüncenin farklılık vurgusu, modernitenin çeşitliliği olgusuna görünürlük kazandırmıştır.

   Yeni Türkiye’nin Anayasal ve Toplumsal Modeli: Anayasal Vatandaşlık ve Çokkültürlülük

İkbal VURUCU

Çokkültürcülük ve Anayasal vatandaşlık olguları birbirini tamamlayan diyalektik yapılardır. Çokkültürcülük 1970’li yıllarda başlayıp seksenlerde yoğun olarak tartışma ortamına girmiştir. Sosyolojik ve hukukî-siyasal nitelikte bir kavramlardır.

   “Barzanistan” Olgusunun Düşündürdükleri

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Son zamanlarda Türkiye’de neredeyse hemen her alanda“B Planı” kavramı yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Fakat bu kullanım Türkiye’nin önündeki seçenekleri tanımlamaktan ziyade dayatılan taşeron uygulama planlarını adlandırmak amacına hizmet etmektedir.

   Faig Nusrat BAGHİROV:

"Azerbaycan Parlayan Bir Yıldız"


2023- Azerbaycan güç dengeleri açısından Kafkasya’da önemli bir güç. Bu bölgesel etkinliğini artırmak adına nasıl bir politika takip ediyor?
F. N. Baghirov-
Tabiî ki Kafkasya’da Azerbaycan’ın durumu diğer ülkelerden farklı. 1991 yılında Azerbaycan bağımsızlığını ilân ettikten sonra tam bağımsız bir dış politika yürüten bir ülke.

   Dağlık Karabağ Sorununun Analizi ve Çözüm Yolları

Bayram ALİYEV

Bilindiği gibi Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Güney Kafkasya bir hayli karışmış, karışıklıkları katliamlar izlenmiş ve bu olaylar tarihe facialarla dolu günler olarak düşmüştür. Bu yıllarda Dağlık Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgali ise sorunu ise sâdece bölgesel değil, küresel ölçekli bir sorun günümüze kadar devam etmiştir.Şanghay İşbirliği Örgütü, Avrupa Birliği Yerine Türkiye İçin Bir Alternatif Olabilir mi?

Dr. Haktan BİRSEL

Türkiye için Avrupa Birliği süreci gerçek anlamda 1999 yılında Avrupa Komisyonu tarafından aday statüsüne alınması ile başlamış ve inişli çıkışlı bir gelişmeler zinciri içinde günümüze kadar süregelmiştir. Günümüzde ise gelinen noktaya bakıldığında Avrupa Birliği ve Türkiye açısından ayrı ayrı değerlendirmeler yapılmasını gerektiren durumlar ortaya çıkmıştır.Mali Cumhuriyeti'nde Neler Oluyor?

Arş. Gör. Cemil Doğaç İPEK

Dünya siyaseti 1990’lı yıllardan başlayarak günümüze kadar çok önemli değişimler ve gelişmelerle yüz yüze gelmiştir. Soğuk savaşın sona ermesi ve akabinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması iki kutuplu dünya siyasî sistemini ortadan kaldırmış çok kutuplu bir dünya düzenini ortaya çıkarmıştır.

   Mütekabiliyet İsteyen Preşova: Sırbistan’ın Son Arnavut Esirleri

Gözde KILIÇ YAŞIN

Kosova, Şubat 2008’de bağımsızlığını ilân ederek Sırbistan’dan ayrıldı ancak bir parçasını arkasında bıraktı: Preşova Vadisi. Preşova Vadisi’nde konuştuğunuz Arnavutların tamamı -eğitim düzeyi, mesleği ya da yaş grubu önemli olmaksızın- bir gün Kosova ile birleşmek istediklerini, bunun er ya da geç gerçekleşeceğini, tarihsel olarak Kosova’nın parçası olduklarını ve Sırbistan işgalinde yaşamın çok ağır sonuçlar doğurduğunu söyleyecektir.

   Tahran’ın Suriye Muhalefetiyle Müzakere Arayışları

Hakan BOZ

Rusya’nın Suriyeli muhaliflere yönelik görüşme çağrısı muhalifler tarafından reddedildi. Rusya gibi Suriye krizinde mevzi almış birçok ülkeden de Suriyeli muhaliflere yönelik bu tür adımlar beklenmektedir. Bu ülkeler arasında dikkat çeken önemli ülkelerden biri de İran’dır. Tahran, Suriye krizinin başladığı 2011’den bu yana rejim karşıtı muhalifleri “terörist” unsurlar olarak nitelendirmiştir.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.ŞUBAT.2013
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu